Huishoudelijk Regelement

Wijziging reglement 

Een wijziging in het reglement kan slechts door de ALV geschieden (art. 23 lid 3)

Erelid

Ereleden, als omschrijving in art. 5 lid 3 van de statuten mogen vrijblijvend en kosteloos lid blijven van de vereniging BC Woodpecker, tot opzegging van het erelid

Ereleden BC Woodpecker:

            P. Gamers (vanaf 18-05-1991)

Aantal bestuursleden

Als aanvulling op art. 11 lid 1b van de statuten wordt het maximaal aantal bestuursleden vastgesteld op 7 personen.

De functies welke het bestuur heeft te vervullen zijn als volgt te verdelen:

  • Voorzitter
  • Secretariaat
  • Penningmeester
  • Technische commissie

Banen opzetten en afbreken

Bij aanvang en einde van de speelavond dient ieder lid van de vereniging mee te helpen met het opbouwen en afbreken van de banen.

Inschrijfgelden

Inschrijfgelden en verdere kosten, gepaard gaande met deelname aan de competitie, training en toernooien, worden direct door de deelnemende leden gedragen.

Lidmaatschap senioren en junioren

  • Lidmaatschap gaat in op de dag van inschrijving door middel van het inschrijfformulier.
  • Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een kalenderkwartaal en wordt na afloop van deze periode stilzwijgend voor de zelfde duur verlengd.
  • Wanneer het lidmaatschap wordt aangegaan in de loop van een kalenderkwartaal dan wordt een deel van een maand aangemerkt als een volledig verschuldigde maand contributie.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Dit verzoek dient gericht te zijn aan het e-mailadres van de senioren ledenadministrateur respectievelijk junioren ledenadministrateur of het huisadres van de secretaris.
  • Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend aan het einde van een kalenderkwartaal.

Richtlijnen

Richtlijnen TC: deelnemers aan toernooien en/of competitie dienen zich te houden aan de richtlijnen zoals deze worden vastgesteld door de TC.

Richtlijnen Woody: alle advertenties worden uitsluitend geplaatst tegen contante betaling en gedurende een heel seizoen, ingaande van de opdracht t/m de laatste Woody van de gehele reeks. De redactie van de Woody behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te wijzigen, dit laatste in overleg met de betreffende adverteerder. Verder staan alle adverteerders onder toezicht van de redactie. De redactie is niet verantwoordelijk voor schade dan wel overlast veroorzaakt door een juist geplaatste advertentie.

Richtlijnen Jeugd: alle jeugdleden dienen zicht te houden aan de richtlijnen vastgesteld door de jeugdcommissie in haar reglement.

Competitiespelers

Indien er problemen zijn met de samenstelling van een competitieteam, moet dit per situatie worden bekeken en besproken met de betrokken spelers. Dit in het belang en behoud van de competitiespelers moet door het bestuur goed worden bekeken en het bestuur beslist samen met het desbetreffende team.

Sponsorschap

Als het sponsorschap bestaat uit een hoofdsponsor, kan eventuele subsponsoring alleen plaatsvinden in overleg met het bestuur en de hoofdsponsor. Indien het dragen van een clubtenue onmogelijk wordt (bijvoorbeeld doordat wij geen sponsor hebben) mag in geen geval door een of meerdere personen een sponsor worden aangetrokken die alleen hen van kleding voorziet. Zaak is dan om een of meerdere sponsors aan te trekken, zodat wij als vereniging naar buiten kunnen treden. Mocht dit niet lukken, dan wordt door het bestuur beslist in wat voor kledij er gespeeld wordt.

Aansprakelijkheid

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, schades, vermissing en diefstal, in wat voor vorm dan ook.

Ieder lid wordt verzocht om de zaal en kleedkamers van de sporthal netjes achter te laten.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Belangrijke data

No events